Landstede Groep

Leren naar Keuze

Op het Ichthus College willen we leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een kansrijke toekomst. Dat doen we door goed aan te sluiten op de capaciteiten, talenten en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wij helpen de leerlingen door in toenemende mate regie te voeren op het eigen leerproces, dit werkt motiverend. We maken de leerlingen meer verantwoordelijk voor hun eigen keuzes en bieden meer keuzes aan. Dat maken we mogelijk binnen Leren naar Keuze.

Onze visie op leren  
Leren is een continu proces. Door aandacht te besteden aan autonomie, relaties en competenties, helpen we leerlingen informatie om te zetten naar kennis. We doen dit door leerlingen te begeleiden in hun zelfstandigheid, hun manier van samenwerken en aandacht te besteden aan kennis, vaardigheden en houding. We helpen leerlingen om zich prettig te voelen bij wat ze doen. Daarom bieden we een leuke en uitdagende leeromgeving waar zij kunnen groeien en alle ruimte hebben om zich te ontplooien.  

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen bij ons op school:  

  • Een positief kritische houding hebben waarbij vragen stellen ‘gewoon’ is.  
  • Een groeiend zelfinzicht ontwikkelen en kunnen reflecteren. 
  • Begrijpen dat zij een verantwoordelijk medeburger zijn van deze wereld.  
  • Leren zelfstandig maar ook samen keuzes te maken. 
  • Leren verantwoordelijkheid te nemen
  • Leren samen te werken.
  • Ervaren dat ze invloed hebben op hun leerproces. 
  • Een diploma krijgen met toegang tot vervolgonderwijs. 
  • Een manier van werken en leren ontwikkelen die past bij de vervolgstudie. 

Om deze redenen zetten we voor leerlingen in de bovenbouw havo/vwo een pedagogisch didactische vernieuwing in. 

Leren naar Keuze 
Landelijk is de tendens van veranderingen in het voortgezet onderwijs steeds meer zichtbaar. De laatste publicaties in de diverse dagbladen geven aan dat veel middelbare scholen het vaste onderwijssysteem van alleen maar klassikale lessen steeds meer durven los te laten. Het Ichthus College Dronten maakt ook de keuze voor deze nieuwe aanpak. Onze nieuwe werkwijze houdt in dat we in de middaguren starten met de zogenoemde Leren naar Keuze-uren (LNK-uren). Hiermee krijgen leerlingen de gelegenheid om zich meer te richten op vakken die ze moeilijk vinden. ’s Ochtends worden er klassikale lessen gegeven. 

Dagindeling 
Alle bovenbouwleerlingen havo/vwo zijn dagelijks op vaste tijden aanwezig. In de regel is dit van 9.00 tot 15.00 uur. 

Ochtend 
De ochtend staat in het teken van les- en instructie-uren. Tijdens deze uren wordt de lesstof inhoudelijk uiteengezet. 

Middag 
In de middag, van 13.00 tot 15.00 uur, krijgen leerlingen de LNK-uren. De leerlingen kiezen in deze uren zelf aan welke vakken ze tijd besteden en welke ondersteuning of uitleg zij daarbij nodig hebben. Ze houden zich voornamelijk bezig met verwerkings- of samenwerkings-opdrachten. Daarbij kunnen ze kiezen uit de vier vakgebieden: Exacte vakken, Talen, Maatschappij of Kunst en Lichamelijke opvoeding. Ook studiebegeleiding en zelfstandig werken behoren tot de mogelijkheden. 

Tijdens de LNK-uren zijn docenten aanwezig voor coaching, begeleiding, ondersteunen en specifieke vakinhoudelijke uitleg. 

Specifieke, docentgestuurde uren in de middag 
Een vakdocent kan leerlingen verplichten om bij bepaalde LNK-uren aanwezig te zijn. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een belangrijk extra uitlegmoment, de aanwezigheid van een gastspreker, een excursie of de uitval van een reguliere les. 

Studiebegeleiding 
Als leerlingen tijdens de LNK-uren kiezen voor studiebegeleiding worden zij geholpen met hun studievaardigheden en het leren-leren. Op die momenten kunnen ook gesprekken met de schoolcoach, Remedial Teacher en met de counselor of leerlingcoördinator plaatsvinden. 

Zelfstandig werken 
Leerlingen die geen specifieke vragen hebben, kunnen tijdens LNK-uren zelfstandig werken. Hierbij is ook een docent aanwezig. Hebben leerlingen hulp nodig, dan kunnen zij dat aangeven. 

Mentor en leerlingcoördinator 
Mentoren zien en spreken leerlingen tijdens de middaguren, maar hebben ook de mogelijkheid om leerlingen uit te nodigen tussen 8.30 en 9.00 uur. Zij volgen de gemaakte keuzes van de leerlingen en zullen waar nodig bijsturen. De leerlingcoördinator is ’s middags bereikbaar. 

Bijzondere activiteiten 
Ieder jaar zijn er diverse bijzondere activiteiten voor en met leerlingen. Denk daarbij aan de aftrap en begeleiding van het profielwerkstuk, opdrachten voor loopbaanoriëntatie (LOB), mondelinge examens, voorstellingen, sporttoernooien en informatiebijeenkomsten voor excursies en reizen. Deze activiteiten worden voornamelijk ’s middags georganiseerd zodat de instructielessen in de ochtend door kunnen gaan.   

Toetsen 
Tijdens de toetsweken kunnen leerlingen zich tijdens LNK-uren voorbereiden voor een toets. Daarom worden de LNK-uren tijdens deze weken in de ochtend, van 9.00 tot 11.00 uur, aangeboden. Docenten zijn beschikbaar om te leerlingen te helpen met het voorbereiden van de toets. Vanaf 11.00 uur worden de toetsen afgenomen. 
 
Studiewijzer in Magister
 
Om leerlingen de mogelijkheid te geven zelfstandig te werken, te plannen en de juiste keuzes te maken, is het belangrijk dat zij overzicht hebben van de lesstof en de planning rond de toetsen. Deze informatie is voor ouders en leerlingen te vinden in de Elektronische leeromgeving (ELO) van Magister bij de studiewijzers.  

Leren naar Keuze sluit aan op de behoefte van leerlingen van deze tijd zodat ze goed voorbereid zijn om de toekomst. 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.