Landstede Groep

Ouderraad

Het Ichthus College Dronten stimuleert de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Zij kunnen meepraten via de ouderraad.

Ouderraad
Het Ichthus College Dronten stimuleert de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Zij kunnen meepraten via de ouderraad. De ouderraad (OR) behartigt de belangen van ouders en denkt mee over schoolzaken, van zowel de locatie Ichthus Centraal als Het Perron Dronten. De OR geeft feedback en adviseert de schoolleiding en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) over onder andere de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van het geld, de identiteit van de school en onderwerpen die ouders inbrengen. Ook draagt de OR thema’s aan voor ouderavonden rond een speciaal thema. De OR vergadert 6 keer per jaar met de schoolleiding.

Voor een optimale uitwisseling tussen OR en MR is het streven dat minimaal één OR-lid ook lid is van de MR (zie ook verder bij ‘Bevoegdheden’). 

Belang OR
•Voor ouders: De OR heeft een spreekbuisfunctie. De OR verwoordt zo goed mogelijk wat er leeft onder de ouders. Doel is de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen om zo de belangen van de leerlingen zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen. Ouders kunnen onderwerpen voor thema-avonden aandragen over onderwerpen die in het leven van hun kind spelen of onderwerpen die voor ouders iets toe kunnen voegen in de communicatie (bijvoorbeeld alcohol-/drugsverslaving, veilig internetten en uitgaan kun je leren). Tijdens deze thema-avonden krijgen ouders informatie en kunnen ze met elkaar van gedachten wisselen. 
• Voor leerlingen: De OR kan medewerking verlenen aan leerling-activiteiten of evenementen op school. 
• Voor school: De OR is een schakel tussen ouders en school en daarmee een klankbord voor de schoolleiding. Er wordt rekening gehouden met de mening van ouders, er wordt zelfs expliciet naar gevraagd. Doordat er vaak wordt overlegd is de OR een waardevolle gesprekspartner en informatiebron voor de school. 

Samenstelling
De OR bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Ichthus College in Dronten (locatie Ichthus Centraal en Het Perron Dronten). We streven bij de samenstelling van de ouderraad naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende afdelingen van de school en van de verschillende leerjaren van de leerlingen. Ouders worden voor een periode van drie jaar benoemd, daarna kunnen ze één keer worden herbenoemd. 

Leden:

  • Meredith Bendt
  • Yvonne de Bruijn
  • Carlijn Hoogeveen
  • Nicole van der Leij
  • Sandra Marseille
  • Fokke Post

Vergaderingen
De vergaderingen vinden in de avonduren plaats in de personeelskamer van het Ichthus College in Dronten. Er wordt aan het begin van het jaar, in samenspraak met alle leden, een planning voor het gehele jaar opgesteld. Iedere vergadering staat in het teken van een bepaald thema en daarbij wordt dan vaak een medewerker van Ichthus College uitgenodigd om daar meer informatie over te geven tijdens de vergadering. Op deze manier is er een avond geweest over het maken van roosters, ouderbetrokkenheid en komt er regelmatig een teamleider ons informeren over de stand van zaken. Vorig jaar heeft de ouderraad een uitgebreide rondleiding in Het Perron Dronten gehad van de locatieleider.

De vergaderdata voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

3 oktober 2018

14 november 2018

16 januari 2019

27 februari 2019

17 april 2019

Contact
Om als ouderraad zo goed mogelijk te functioneren is het belangrijk dat u als ouder(s)/verzorger(s) de ouderraad weet te vinden. Wij behartigen zo de belangen van onze kinderen op het Ichthus College. Wij willen uw visie, uw ideeën en uw eventuele zorgen graag horen om die te kunnen verwoorden in de vergaderingen. Hiervoor is een e-mailadres beschikbaar welke wordt beheerd door de voorzitter van de ouderraad (= ouder): ouderraaddronten@ichthusdronten.nl.
 
Lid worden?
Wij hebben nu een leuke, gezellige en kritische ouderraad. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Graag nodigen wij u uit om vrijblijvend een vergadering bij te komen wonen. Ieder jaar hebben wij nieuwe leden nodig! Kinderen zijn klaar met school of de termijn van het ouderraad lid zit erop. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met onze voorzitter: ouderraaddronten@ichthusdronten.nl.

Bevoegdheden
De OR heeft geen wettelijke bevoegdheden, die zijn voorbehouden aan de MR. In de statuten van de Stichting Ichthus College is een artikel opgenomen over de bevoegdheden van de OR.  

Artikel 17 
1. Op elke onder het bevoegd gezag van de stichting vallende school is een OR. De OR wordt ingesteld door het College van Bestuur. De OR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders van leerlingen van die school. Het lidmaatschap van de OR vereist, dat het doel en de grondslag van de stichting worden gerespecteerd. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar. Een lid kan eenmaal worden herbenoemd.  
2. Een ouderraad bestaat uit ten minste vijf leden.  
3. De ouderraad fungeert als adviesraad voor de directeur en voor de oudergeleding in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren.  
4. De ouderraad wordt tenminste eenmaal per jaar geïnformeerd door de directeur over: 
a. de kwaliteit van het onderwijs op de school; 
b. de kwaliteit van de zorg op de school; 
c. het welzijn van de leerlingen; 
d. de uitkomsten van het personeelsbeleid van de school; 
e. initiatieven met betrekking tot de identiteit van de school; 
f. de deelbegroting en de deeljaarrekening op schoolniveau; 
5. De ouderraad heeft de volgende taken en bevoegdheden: 
a. het adviseren ten aanzien van het schoolplan; 
b. het adviseren ten aanzien van het onderdeel van de schoolbegroting dat betrekking heeft op de hoogte en de besteding van ouderbijdragen; 
c. het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht en het goedkeuren van besluiten als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub b; 
d. het adviseren inzake de benoeming en het functioneren van directieleden; 
e. het adviseren inzake de benoeming en het functioneren van docenten; 
f. het adviseren inzake buitenschoolse activiteiten.

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507330

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.