Landstede Groep

Ouderraad

Het Ichthus College Dronten stimuleert de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Zij kunnen meepraten via de ouderraad.

Ouderraad
De ouderraad behartigt de belangen van ouders en denkt mee over schoolzaken, van zowel Ichthus College Jupiterweg als Ichthus College Perron. De OR geeft feedback en adviseert de schoolleiding en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (DMR) over onder andere de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van het geld, de identiteit van de school en onderwerpen die ouders inbrengen. Ook draagt de OR onderwerpen aan voor ouderavonden rond een speciaal thema. De OR vergadert zes keer per jaar met de schoolleiding.

Belang OR
De OR heeft een spreekbuisfunctie. De OR verwoordt zo goed mogelijk wat er leeft onder de ouders en is op deze manier een klankbord voor de schoolleiding. Het doel is de samenwerking tussen ouders en onze school te bevorderen om zo de belangen van de leerlingen zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen.

De OR kan daarnaast medewerking verlenen aan leerling-activiteiten of evenementen op school. 

Bevoegdheden
De OR heeft geen wettelijke bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld de DMR. In de statuten van de Stichting Ichthus College is een artikel opgenomen over de bevoegdheden van de OR. Voor een optimale uitwisseling tussen OR en MR is het streven, dat minimaal één OR-lid ook lid is van de DMR.

Samenstelling
De OR bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Ichthus College in Dronten (locaties Jupiterweg en Perron). We streven bij de samenstelling van de OR naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende afdelingen van de school en van de verschillende leerjaren van de leerlingen. De ouders worden voor een periode van drie jaar benoemd, daarna kunnen ze nog één keer worden herbenoemd.

Vergaderingen
De vergaderingen vinden in de avonduren plaats in de personeelskamer van het Ichthus College in Dronten. Aan het begin van het jaar wordt, in samenspraak met alle leden, een planning voor het hele jaar opgesteld.

De ouderraad is bereikbaar via mailadres ouderraaddronten@ichthusdronten.nl

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl