Landstede Groep

Tegemoetkomingen

U kunt onder voorwaarden gebruikmaken van verschillende regelingen voor een bijdrage in de kosten. Een overzicht van de mogelijkheden.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. U hoeft het kindgebonden budget in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Vragen? Kijk dan hier.

Pas van Dronten (gemeente Dronten)

De gemeente Dronten vindt het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om mee te doen met buitenschoolse activiteiten. Daarom ondersteunt de gemeente kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Meer informatie? Klik hier.

Regeling tegemoetkoming schoolkosten door Stichting Vrienden van het Ichthus College

Deze regeling is van toepassing op de leerlingen die hun opleiding volgen op het Ichthus College in Kampen en Dronten, of die daarmee starten. De Stichting Vrienden van het Ichthus College wil (aankomende) leerlingen ondersteunen die moeite hebben met het bekostigen van leermiddelen, of om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten.

Afhankelijk van de financiële situatie wordt gezocht naar een passende oplossing. Leerling/ouder(s)/verzorger(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen een aanvraag indienen om gebruik te maken van de regeling. De regeling is beperkt tot een vastgesteld budget per jaar. Hierbij geldt dat, wanneer het budget is gebruikt, nieuwe aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden. Jaarlijks kan een aanvraag worden ingediend. 

Leerlingenvervoer

Ouders van schoolgaande kinderen zorgen er meestal zelf voor dat hun kind op school komt. In sommige situaties is dat moeilijk. Bijvoorbeeld als het kind een handicap heeft of als de school erg ver van huis ligt. Misschien is er dan een voorziening leerlingenvervoer van de gemeente mogelijk. Meer weten? Klik hier. 

Problemen met betalen

Als school hebben wij een reductie- en kwijtscheldingsregeling voor gezinnen waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de geldende bijstandsnorm; of als op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard. Met de school zijn afspraken mogelijk over gespreide betaling en/of om een deel van het bedrag kwijt te schelden. Ook is het mogelijk te betalen met de Pas van Dronten wanneer daar extra budget door de gemeente op is gezet. Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met de schoolleiding.

Valt u niet onder een van bovenstaande regelingen, maar heeft u wel problemen met het betalen van de ouderbijdrage of de laptop? Neem dan hier contact met ons op.

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl