Landstede Groep

Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken voor de leerlingen. Toch zijn er een paar voorzieningen en activiteiten, die de overheid niet betaalt, maar die wij als school wel belangrijk vinden voor het onderwijs. Hiervoor vragen wij van u als ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige, financiële bijdrage.

Alle ouderbijdragen zijn vrijwillig, u kunt ervoor kiezen wel of geen gebruik te maken van de voorzieningen. De kosten van de vrijwillige ouderbijdrage zijn € 40,- per schooljaar. De toelating tot de school is hiervan niet afhankelijk.

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling van onze school zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten. Om de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Hiermee kunnen we namelijk de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, kan een school dergelijke activiteiten niet meer aanbieden. We zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdraagt, zodat we deze activiteiten niet hoeven te schrappen.

Talentclasses en Beroepsgerichte classes

De vrijwilligheid geldt echter niet voor sommige Talentclasses en Beroepsgerichte classes. Hiervoor vragen we een bijdrage in de onkosten die we maken voor de aanschaf van kleding, voorzieningen en/of materiaal.

Aanschaf elektronisch apparaat

Ouder(s)/verzorger(s) voor wie de aanschaf van een elektronisch apparaat een financieel probleem oplevert, kunnen voor hun kind een apparaat in bruikleen krijgen.

Buitenlandse excursies

De kosten hiervan kunnen per leerjaar en schooljaar verschillen. Deze excursies zijn facultatief en dus niet verplicht. Zodra dit voor uw kind aan de orde is, ontvangt u hierover informatie. Indien de vrijwillige ouderbijdrage door één (te) grote groep niet wordt betaald, zal (een deel van) het aanbod komen te vervallen. 

Werkwijze

Gedurende het schooljaar ontvangt u een mail waarin u gevraagd wordt een vrijwillige ouderbijdrage te betalen voor de genoemde voorzieningen en activiteiten. 

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdragen maken wij gebruik van Wiscollect. U ontvangt per mail een link naar uw online factuur per onderdeel. U kunt deze per iDeal en overboeking voldoen. Uiteraard is het mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen. Wij mailen u op het e-mailadres van de eerste ouder die op het inschrijfformulier van uw kind vermeld is.

Opbouw vrijwillige ouderbijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks mede vastgesteld door oudergeleding van de medezeggenschapsraad. In dit document staat het overzicht met de bedragen. 

Tegemoetkoming studiekosten

Als uw belastbaar inkomen beneden een bepaald bedrag ligt, dan heeft u op basis van de Wet Tegemoetkoming Studiekosten recht op een financiële bijdrage. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van het lesgeld en de overige studiekosten. Het is geen lening en niet belastingplichtig. Meer informatie vindt u in een brochure van de Informatie Beheer Groep (IBG). Deze brochure is te verkrijgen bij IBG (telefoon 050-5997755), de afdeling leerlingenadministratie van onze school of via Internet: www.ib-groep.nl

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl