Landstede Groep

Ondersteuningsteam

In onze school zijn er allerlei vormen van extra ondersteuning mogelijk, als jij dat nodig hebt. De verschillende mensen die deze ondersteuning bieden, vormen samen het ondersteuningsteam. Jouw mentor is altijd je eerste aanspreekpunt. Als er meer of andere ondersteuning nodig is, dan overlegt de mentor met de leerlingcoördinator. De leerlingcoördinator kijkt samen met jou en je ouders wat er nodig is. Daarnaast is er elke maand een overleg met het hele ondersteuningsteam. Hier wordt besproken voor welke leerling welke ondersteuning het beste kan worden ingezet. Hieronder staat beschreven wie er allemaal bij het ondersteuningsteam van de school horen.

Leerlingcoördinator

De leerlingcoördinator is er voor je als je even wat extra ondersteuning kunt gebruiken. Daarover is eerst ook contact met je ouders. Deze ondersteuning varieert van het bieden van zorgtrajecten tot het coachen van docenten en mentoren en contacten met externe hulpverlening.
Ook heeft de leerlingcoördinator dus regelmatig overleg met onder andere de schoolcoach, sterk op schoolmedewerker, orthopedagoog, remedial teacher, dyslexiespecialisten en de schoolmaatschappelijk werker. De leerlingcoördinator werkt daarnaast veel samen met de mentoren en de teamleiders. 

Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider ondersteunt jou bij studie- en/of sociaal emotionele vaardigheden. Het contact met de leerlingbegeleider is laagdrempelig en daardoor zeer toegankelijk. De leerlingbegeleider onderhoudt contact met jouw ouder(s)/verzorger(s) en ook met de zorg- en leerlingcoördinatoren, mentoren, docenten of andere hulpverleners.

Schoolcoach

Vanuit het expertisecentrum VO van de Landstede Groep is een schoolcoach aan onze school verbonden. De schoolcoach belgeleidt docenten die lesgeven aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De schoolcoach is deskundig op het gebied van de begeleiding van leerlingen met een diagnose. Hij of zij ondersteunt jou en je docent(en) in het onderwijsproces. Als basis voor deze begeleiding stel je samen met je ouder(s)/verzorger(s) en de schoolcoach een ontwikkelingsperspectief op.

Orthopedagoog

Aan onze school is via het expertisecentrum VO van de Landstede Groep een orthopedagoog verbonden. Zij onderzoekt leerproblemen en adviseert je ouder(s)/verzorger(s) en docenten over de aanpak van deze leerproblemen. Ook heeft ze contact met de remedial teacher en onderwijsassistente over jouw begeleiding.

Sterk op schoolmedewerker

Vanuit Triade Vitree is de sterk op schoolmedewerker een begeleider die je ondersteunt bij het ontwikkelen van vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied en bij het ontwikkelen van studievaardigheden. De doelen worden in samenspraak met jou en je ouder(s)/verzorger(s) opgesteld en geëvalueerd. De sterk op schoolmedewerker zal dan ook de docenten informeren en adviseren over jouw behoefte ten aanzien van het onderwijsprogramma.

Schoolmaatschappelijk werker (Gids Jeugd)

Vanuit de gemeente Dronten wordt een schoolmaatschappelijk werker ingezet indien er sprake is van meer complexe problematiek. Te denken valt hierbij aan problemen in je thuissituatie die invloed hebben op jouw functioneren op school. De schoolmaatschappelijk werker heeft zowel contact met je ouder(s)/verzorger(s) als met jou en zal de docenten op de hoogte stellen van informatie die van belang is voor het geven van onderwijs aan jou.

Zorgcoördinator

De extra ondersteuning die het ondersteuningsteam met elkaar biedt, is zeer divers en veelomvattend. De zorgcoördinator is er om alles in goede banen te leiden en het ondersteuningsteam overleg voor te zitten. Ze monitort de voortgang, bewaakt de protocollen die er zijn m.b.t. extra ondersteuning en maakt overkoepelende afspraken. Tevens onderhoudt zij externe contacten en bewaakt bijbehorende gemaakte afspraken met partijen met wie wij samenwerken.

Ronde tafel-overleg (RTO)

Is er meer kennis nodig om jouw probleem op te lossen? Dan schakelen we externe professionals in. De leerlingcoördinator roept je ouder(s)/verzorger(s), eventuele betrokken hulpverleners en de ketenpartners vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin bij elkaar voor een zogenaamd rondetafeloverleg. Hier bespreken zij wat jij nodig hebt en hoe de begeleiding eruit moet zien. Een vast contactpersoon zorgt voor een goede coördinatie en voortgang.

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl