Landstede Groep

Passend Onderwijs

Wij zijn er voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Waar mogelijk zorgen wij voor een passende onderwijsplek. Daarbij houden we rekening met de behoeften van de leerling en de voorkeuren van de ouders/verzorgers. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Vraag naar extra ondersteuning
Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, stellen we samen met ouders/verzorgers en de leerling een Ontwikkelingsperspectief op (OPP). Hierin staat de plaatsingskeuze uitgelegd, de bevorderende en belemmerende factoren die meespelen bij het opleiden van de leerling en de te verwachten uitstroommogelijkheid.

Het ontwikkelingsperspectief gebruiken we als uitgangspunt van ons onderwijsaanbod. Regelmatig evalueren we het ontwikkelingsperspectief met de ouders/verzorgers en de leerling. Als het nodig is, stellen we het plan bij. 

Samen met de gemeente Dronten en het Almere College bieden we leerlingen (tijdelijk) extra ondersteuning in de Tussenvoorziening Dronten (TVD). De leerling blijft een leerling van de klas, waar hij of zij op dat moment zit, maar wordt geheel of gedeeltelijk begeleid binnen de Tussenvoorziening. Ook Sterk op School, PMT en GT zijn activiteiten binnen de TVD om de leerling zo snel mogelijk weer regulier het onderwijs te kunnen laten volgen. Op deze manier wordt voorkomen dat gebruik moet worden gemaakt van speciaal onderwijs.

Het kan zijn dat we op onze locaties geen passende aanpak kunnen bieden. De leerling kan dan nog terecht bij DOC93 van Landstede VO. Kijk hier voor meer informatie over DOC93.

Grenzen aan passend onderwijs
Helaas zijn er ook grenzen aan wat wij jou kunnen bieden. Bijvoorbeeld wanneer je niet aan het groepsproces kunt deelnemen of bij extreem gedrag waarbij er gevaar is voor andere leerlingen of waarbij het onderwijsproces ernstig wordt belemmerd.

Wanneer je bij ons onderwijs volgt, moet er uitzicht zijn op het behalen van een diploma. Wanneer je een lichamelijke beperking hebt, moet je onderwijsbehoefte passen binnen de mogelijkheden en aanpassingen van de school. De school is niet ingericht op het verrichten van medische handelingen.

Naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Het kan zijn dat je naar een school gaat voor speciaal onderwijs (vso). Het bevoegd gezag van de school vraagt dan bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan. Deze instantie beslist of je wordt toegelaten. Ook verdeelt het Samenwerkingsverband de zorggelden.

klik hier om het animatiefilmpje te bekijken over de werking en uitvoering van deze wet: 'passend onderwijs in 3 minuten'.

De wet op het Passend Onderwijs
De wet op het Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 in werking. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Het accent is verlegd van "welke beperkingen heeft deze leerling" naar "wat heeft deze leerling nodig om een goede onderwijsontwikkeling door te maken". Een andere manier van kijken en denken die ervoor kan zorgen dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan.

Alle scholen hebben een zorgplicht voor elke leerling die wordt aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio (het Samenwerkingsverband SWV 23-05) zorgen op deze manier samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte.

Kijk voor meer informatie ook op de site van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs IJssel-Vecht.

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl